FanklubI. Základné ustanovenia
FAN KLUB LIONS ( ďalej FK LIONS ) je neziskové, voľné, nepolitické združenie priaznivcov basketbalového klubu PATRIOTI LEVICE.
FK LIONS združuje fyzické osoby. Hlavnou úlohou členov FK LIONS je podporovať levický basketbal.

Názov združenia: FAN KLUB LIONS

II. Činnosť združenia
Hlavnou náplňou FK LIONS je vytváranie priaznivej atmosféry na zápasoch basketbalového klubu PATRIOTI LEVICE, organizovanie výjazdov na zápasy mimo Levíc. Ďalšou činnosťou je pomoc basketbalovému klubu PATRIOTI LEVICE.

III. Organizačná štruktúra FK LIONS.
1.FK LIONS tvoria:
a) ORGANIZAČNÝ VÝBOR (ďalej len OV) J. Hajdamár, P. Ölveczky, A. Novák, D. Hrnčír, M. Marko
b) ČLENOVIA FK - zahŕňa členov TYP A aj B.

2. OV zabezpečuje fungovanie FK.
Členom OV FK LIONS môže byť len osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov.
a) členovia OV jednajú v mene FK LIONS v rámci zverených úloh samostatne, v prípade nezhody je nutné zvolať členov (schôdza, anketa cez FB, iné formy komunikácie...), predložiť návrhy a hlasovať. Každý člen aj členovia OV majú rovnocenný jeden hlas.
b) OV sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne,
c) Členovia FK a aj členovia OV pôsobia v FK dobrovoľne, bez nároku na finančnú odmenu.

IV. Členstvo vo FK LIONS
1.Členom FK LIONS sa môže stať každá fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť, národnosť, spoločenskú a politickú orientáciu a náboženské vierovyznanie, prihlášku schvaľuje OV. OV má právo prihlášku zamietnuť bez udania dôvodu.
Osoba, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov, sa môže stať členom len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. (tlačivo na stránke FB fan klub LIONS, informácie-všeobecné informácie)

2. Oficiálnym členom FK LIONS sa stáva osoba za nasledovných podmienok:
a) Písomné podanie prihlášky OV FK LIONS s vlastnoručným podpisom,
(tlačivo na stránke FB fan klub LIONS, informácie-všeobecné informácie)
b) Bezvýhradné akceptovanie stanov FK LIONS,
c) Zaplatenie členského príspevku v plnej výške. Výška členského príspevku je
schválená OV FK LIONS.

3. O vzniku členstva fyzickej osoby rozhoduje OV FK LIONS najneskôr do
30 kalendárnych dní od podania prihlášky. Uchádzač sa stane členom FK LIONS až po
akceptovaní prihlášky OV, prevzatím FAN permanentky (platí pre TYP A) a uhradení členského poplatku. (platí pre TYP A B)
Od tohto okamihu je povinný riadiť sa stanovami FK LIONS a vzťahujú sa na neho práva a
povinnosti člena FK LIONS.

4. Členstvo v FK LIONS zaniká:
a) slobodným vystúpením z FK LIONS na základe písomného oznámenia,
b) vylúčením člena, ktorý hrubým a opakovaným spôsobom porušuje povinnosti člena,
c) neuhradením členského príspevku na príslušnú sezónu,
d) úmrtím člena FK LIONS,
e) ak sa člen nebude zúčastňovať podpory (rozumej aktívne povzbudzovanie) basketbalového klubu,
f) OV má právo po vzájomnej dohode zrušiť členstvo
tomu, kto neplní povinnosti člena FK LIONS,
g) v prípade zaniknutia členstva sa členský poplatok i poplatok za permanentku nevracia a zaniká nárok na miesto vo vyhradenom sektore FK LIONS a výhoda zľavy na výjazdoch. FAN permanentka sa vracia vedeniu FK LIONS, resp. sa stáva neplatnou.

V. Práva a výhody člena FK LIONS
1. Každý člen FK LIONS disponuje nasledovnými právami :
a) Zúčastňovať sa na akciách organizovaných FK LIONS (stretnutia s vedením a hráčmi basketbalového klubu PATRIOTI LEVICE),
b) Podávať návrhy zlepšujúce činnosť FK LIONS (výroba transparentov takzvané "choreo", vlajok a podobne),
c) Informovať sa o využití členského príspevku, možnosť nahliadnuť do účtovnej knihy,

2. Výhody člena FK LIONS:
a) Zľava na dopravu na stretnutia vonku (platí pre oba typy A aj B),
b) Rezervované miesto v domácej hale v sektore FK LIONS, ktoré je podmienené zakúpením zvýhodnenej FAN permanentky(platí len pre TYP A)
c) Zľava na permanentku v danej sezóne, určená len pre členov FK TYP A! cena sa určí po dohode s vedením basketbalového klubu Patrioti Levice. (platí pre TYP A)

VI. Povinnosti člena FK LIONS
1. Každý člen FK LIONS musí bezvýhradne plniť nasledovné povinnosti:
a) Dbať o dobré meno FK LIONS a basketbalového klubu Patrioti Levice,
b) Dodržiavať stanovy a prijaté rozhodnutia FK LIONS,
c) Riadne a včas platiť členský príspevok v stanovenej výške na sezónu, (pre TYP A aj B je to 5 Euro/sezóna)
d) Každý člen je povinný uviesť svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónny kontakt prípadne aj kontakt na FB.
Tieto údaje budú slúžiť na registráciu členov, a kontaktovanie členov FK.
e) Každý člen združenia musí dbať o to, aby svojím správaním sa nespôsobil hmotnú ani
duševnú škodu združeniu FK LIONS ani klubu Patrioti Levice,
f) Aktívne sa zúčastňovať domácich a vonkajších zápasov basketbalového klubu Patrioti Levice podľa svojich schopností a možností,
g) Každý člen vyhlasuje, že si je plne vedomý zodpovednosti za akúkoľvek škodu, ktorá by vznikla jeho konaním pri akciách organizovaných Patrioti Levice a FK LIONS,
h) Informovať OV o zmenách údajov člena (napr. telefónne číslo, mail, FB),
i) Vyvarovať sa rasistických a antisemitských prejavov,
j) Nevhadzovať predmety na hráčov alebo rozhodcov počas zápasov,
k) Byť šiestym hráčom nášho mužstva,

VII. Záverečné ustanovenia
1) Stanovy sú záväzné pre všetkých členov FK LIONS.
2) Zmeny stanov možno vykonať písomným dodatkom, ktorý vyhotoví OV FK LIONS.
3) Tieto stanovy nadobudnú platnosť a účinnosť dňom schválenia OV FK LIONS.
4) Podmienky a výhody členstva FAN KLUB A a B sú na FB stránke FK.

upravené dňa 19.8.2016 v Leviciach.